Carol R. Johnson

Johnson_Carol_hardhat_square.jpg
1929
Carol R. Johnson